Wij waarderen het vertrouwen dat je stelt in Delaplace, België (BTW BE0703832394), hierna ‘Tent & Barbecue’, en nemen jouw rechten zeer ernstig op. Deze algemene voorwaarden zullen je duidelijk maken wat jouw wettelijke situatie is bij het gebruik van onze website, websiteapplicatie en applicatie, hierna ‘Diensten’. Door je toegang te verschaffen tot onze Diensten, stem je toe de bepalingen en voorwaarden hieronder na te leven. Op alle aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten,… (zonder limitatief te zijn) van Tent & Barbecue zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. 

 

Diensten

Tent & Barbecue biedt met haar diensten een communicatie-, bestel- en transactieplatform tussen haar en eindgebruikers aan. Via de Diensten kunnen geregistreerde eindgebruikers bestellingen plaatsen bij en optioneel onmiddellijk betalen aan Tent & Barbecue. 

 

Registratie

Elke eindgebruiker die onze Diensten wil gebruiken, dient zich hiervoor te registreren. Het registratieformulier moet volledig en naar waarheid ingevuld worden. Door de registratie op onze Diensten bevestig je ook 16 jaar of ouder te zijn. Tent & Barbecue behoudt zich het recht om de registratie te weigeren of bij het verstrekken van valse gegevens of bij misbruik de registratie ongedaan te maken. Er bestaat geen aanspraak op registratie. De overeenkomst tussen Tent & Barbecue en de eindgebruiker aangaande het gebruik van de website komt tot stand na online registratie en na de bevestiging door Tent & Barbecue, in de regel per e-mail of door toegang tot haar Diensten te verlenen. 

De eindgebruiker verbindt zich ertoe zorg te dragen dat zijn wachtwoord alsmede de op onze Diensten aanwezige gegevens tegen inbreuken door onbevoegde derden beschermd worden. Indien de eindgebruiker kennis heeft van een mogelijke inbreuk op de beveiliging van de op onze Diensten opgeslagen informatie, zoals bijvoorbeeld van diefstal of onrechtmatig gebruik van de toegangsgegevens van de eindgebruiker, of van het doorgeven van bedrijfsgegevens of (persoons)gegevens, of meent dat dit zou kunnen voordoen, dient hij Tent & Barbecue hiervan onverwijld op de hoogte te brengen. Het is de eindgebruiker of andere personen niet toegestaan om zich met de gebruikersnaam en het wachtwoord van andere eindgebruikers of aangesloten handelaars aan te melden. De eindgebruiker engageert zich om zijn wachtwoord regelmatig te wijzigen.

 

Verzakingsrecht

De eindgebruiker beschikt over het recht om van zijn aankoop af te zien zolang de bestelling nog niet door Tent & Barbecue werd goedgekeurd. Tent & Barbecue behoudt steeds het recht een bestelling af te keuren. Bij goedkeuring/afkeuring word je als eindgebruiker via e-mail op de hoogte gebracht. Vanaf het moment dat de bestelling wordt goedgekeurd, beschik je als eindgebruiker dus niet langer over het recht om van jouw aankoop af te zien en komt de overeenkomst tussen Tent & Barbecue en de eindgebruiker tot stand. De eindgebruiker zal ook moeten instaan voor betaling van bestellingen die niet zijn afgehaald. In geval van levering zal de eindgebruiker er alles aan doen om zijn bestelling in ontvangst te nemen op het opgegeven tijdstip vermeld bij de bestelling. Indien de eindgebruiker de bestelling niet kan ontvangen op het opgegeven tijdstip, neemt hij minstens 2 uur op voorhand contact op met Tent & Barbecue. 

Tent & Barbecue heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis. Hij heeft het recht om op ieder ogenblik de toegang tot zijn site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. 

 

Afhaling/levering van jouw aankoop

De plaats van afhaling betreft de locatie van Tent & Barbecue. De plaats van levering betreft het leveringsadres dat je tijdens het bestellen hebt ingegeven. Tent & Barbecue kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele bestellingen die niet werden afgehaald door jou.

De eindgebruiker is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Elk probleem of gebrek met betrekking tot de kwalitatieve tekortkoming moet onmiddellijk na levering worden gemeld aan Tent & Barbecue en dit op straffe van verval van elk recht dienaangaande. De bewijslast ligt bij de eindgebruiker. 

Tent & Barbecue kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen en/of voor het niet uitvoeren van de overeenkomst in geval van overmacht, moeilijkheden bij gedeeltelijke of volledige staking, bij problemen bij de server zodat bestelling niet werd doorgegeven aan het kassasysteem, bij problemen bij transport- en communicatiemiddelen, overstromingen, brand, het niet beschikbaar zijn van de website, bij problemen bij de betaalpartner, natuurrampen,… (zonder limitatief te zijn). 

Tent & Barbecue is niet verantwoordelijk ingevolge het verkeerd en/of oneigenlijk gebruik van het product bijvoorbeeld bij verkeerd transporteren van het product en ingevolge de daad of opzettelijke fout van

eender welk persoon, waaronder de eindgebruiker of zijn aangestelde. 

 

Prijzen en betalen

De prijzen zichtbaar via onze Diensten zijn van toepassing. Enkel in geval van ‘richtprijzen’ kan de effectieve kostprijs nog afwijken in de winkel (bv.: bij producten met een prijs per kilogram). Het is de verantwoordelijkheid van Tent & Barbecue om richtprijzen te signaleren. Indien hij dit doet via de functie ‘Richtprijs’ op onze Diensten, wordt de eindgebruiker automatisch meerdere malen op het richtprijsstatuut gewezen. 

Alle prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief eventuele additionele kosten (bv.: bezorgkosten) die aan het totaalbedrag van de eindgebruiker zijn bestelling kunnen worden toegevoegd. Het is de verantwoordelijkheid van Tent & Barbecue om deze prijzen actueel te houden en aan te passen indien nodig.

De eindgebruiker zijn bestelling zal niet worden verwerkt noch aan Tent & Barbecue worden doorgegeven indien de betaling niet werd geautoriseerd, tenzij de eindgebruiker heeft gekozen om niet online te betalen. 

 

Intelectuele eigendommen

Alle rechten op de software van Tent & Barbecue inclusief handelsnaam, merknaam, logo, vormgeving, lay-out, programmatiecode, concept, werkwijze, ...(zonder limitatief te zijn) van Tent & Barbecue blijft ten alle tijde eigendom van Tent & Barbecue en wordt nooit overgedragen op de eindgebruiker. De auteursrechten op de foto’s die worden gefotografeerd door de Tent & Barbecue-fotograaf blijven eigendom van Tent & Barbecue. De eindgebruiker is uitsluitend gerechtigd om materiaal van de Diensten te downloaden en/of te printen voor eigen persoonlijk en niet-commercieel gebruik. 

 

Informatie

Tent & Barbecue is verantwoordelijk voor de correcte productinformatie en dient ervoor zorg te dragen dat deze juist en volledig is. De producten worden zo nauwkeurig mogelijk en waarheidsgetrouw weergegeven. De afbeeldingen zijn met de grootste zorg gemaakt maar blijven louter indicatief met als doel jouw keuze als eindgebruiker te vergemakkelijken. De geleverde goederen kunnen visueel afwijken onder meer naar kleur, volume en vorm. Tent & Barbecue kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of onvolledige informatie op de pagina’s van de website

 

Toepasselijke wetgeving en bevoege jurisdictie

De Belgische wet is van toepassing. Enkel de rechtbanken en hoven van het gerechtelijk arrondissement Turnhout zullen bevoegd zijn in geval van een geschil. Indien één van de uiteengezette voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing. 

 

Contact

Alle opmerkingen, vragen en verzoeken met betrekking tot het gebruik van onze Diensten zijn welkom en dienen te worden gericht aan Delaplace, Molenstraat 26, 2350 Vosselaar. Telefonisch zijn wij bereikbaar op het nummer +32 (0)14 41 72 91. Per e-mail zijn wij bereikbaar via contact@tentenbarbecue.be. 

Alle persoonlijke gegevens die verwerkt worden bij het gebruik van onze Diensten worden met de nodige zorg en als een goede huisvader behandeld. Meer info over ons privacybeleid vind je hier

Wij maken gebruik van cookies om jouw surfervaring te verbeteren. Meer info over ons cookiebeleid vind je hier